Фабрика за кухни Morato

Условия

Общи условия на електронен магазин „moratomebel.bg”


I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИКА „Мебели Морато” ЕООД и клиентите, наричани по-долу ПОТЕБИТЕЛ/И/ на електронния магазин „moratomebel.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.


ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Мебели Морато” ЕООД

2.Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, местност 9-ти километър

3. Данни за кореспонденция: 0899/253545, /info@moratomebel.bg

4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър ЕИК 203364000

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН moratomebel.bg

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН moratomebel.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.moratomebel.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от moratomebel.bg стоки, след изрично изявление и съгласие от страна на Потребителя, и при спазване на настоящите Общи условия.
Чл.4. Всяка поръчка в електронния магазин е свързана със задължение за плащане съгласно условията и сроковете на тези Общи условия.
Чл.5. Потребителите могат да извършат регистрация, да създадат профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта Потребителите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес www.moratomebel.bg. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предоставят необходимите за регистрационната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. При регистрацията Потребителят предоставя доброволно личните си данни, необходими за попълване на регистрационната форма. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не актуализира данните си при промяна, в срока посочен по-горе, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение задължението на Потребителя да посочи верни данни и да ги актуализира своевременно при промяна.
Чл.6. Електронният магазин moratomebel.bg предоставя възможност за разглеждане и поръчка като гост. Потребителят – гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.
Чл.7. Потребителят може да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика, чрез интерфейса на страницата на moratomebel.bg, достъпна в Интернет. Преди извършване на изявлението Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
Чл.8. Електронният магазин moratomebel.bg предоставя на Потребителите информация за основните харакретистики на стоките, продажната цена с включени данъци и такси, както и стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, свързани с доставката на стоките, които не са включени в цената.
Чл.9. Електронният магазин moratomebel.bg предоставя на Потребителите и информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора, за правата на Потребителите и условията и начина за упражняването на тези права, периода, за който направеното предложение и цена остават в сила, както и всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно преди закупуването на стоката от Потребителя.
Чл.10. Ползвателите имат право и възможност чрез електронния магазин да извършват всички плащания във връзка със сключените договори.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ДОСТАВЧИКА

Чл.11. С извършване на регистрация в регистрационната форма Потребителят доброволно предоставя личните си данни. Доставчикът събира и съхранява информация относно своите потребители, при условията на публикуваната на страницата на moratomebel.bg Политика за поверителност. Тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно разпоредбите на ЗЗЛД /Закон за защита на личните данни, ОРЗЛД /Общия регламент за защита на личните данни, и при условията на публикуваната на страницата на moratomebel.bg Политика за поверителност.
Чл.12. Доставчикът полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата, доколкото съществуват обстоятелства които са извън неговия контрол.
Чл.13. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет. Доставчикът не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му. Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин да влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
Чл.14. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.
Чл.15. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
Чл.16. Доставчикът се задължава при управлението и стопанисването на електронния магазин да спазва всички правила и норми съгласно законодателството на РБългария и това на Европейския съюз.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.17. Потребителят се задължава:
да посочи правилни имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
да плати цената на заявената от него стока;
да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика ;
да получи стоката;
да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си; Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й;
с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на електронния магазин;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в електронния магазин и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
Чл.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има следните права:
достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронен магазин moratomebel.bg.
да извършва плащания във връзка със сключените договори съгласно поддържаните от електронния магазин moratomebel.bg начини за разплащанe - наложен платеж, плащане с карта или банков път.
да получава информация за нови стоки предлагани от електронния магазин. С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава имейл кореспонденцията и информационен/рекламен Бюлетин. В случай, че не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, Потребителят може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронна му поща.
да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка. В тази връзка Доставчикът публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
Чл.18. Потребителят има и всички права и задължения, които съгласно действащото законодателство имат императивен характер, независимо дали са посочени в настоящите общи условия.

VI. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Чл.19. Доставчикът доставя стоките до адрес на територията на РБългария, посочен от Потребителя.
Чл.20. Стоките се доставят с куриерска служба, срещу цени и при условия съгласно тарифата на съответната куриерска служба. Цената на доставката се определя от теглото на Поръчката и мястото на доставката, и се указва изрично при всяка поръчка.
Чл.21. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е по вина на куриера /куриерската служба/, която извършва доставката .
Чл.22. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителя, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.
Чл.23. Сроковете за доставка на стоките са от 10 до 15 работни дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на Цената на поръчката по банковата сметка на Доставчика. При наложен платеж – срокът започва да тече от датата на която е потвърдена поръчката от доставчика.
Чл.24. След както получи доставката Потребителят се задължава е я прегледа незабавно и ако установи, че има някакви дефекти или недостатъци на стоката следва незабавно да уведоми Доставчика. Ако не направи това, Потребителят губи правото си в по-късен момент да претендира пред доставчика, че стоката има явни дефекти или недостатъци.

VII.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.25. Потребителят сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронен магазин moratomebel.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.moratomebel.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
Чл.26. По силата на сключения с Потребителят договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителя или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл.27. Потребителят заплаща на Доставчика възнаграждение за поръчаните стоки съгласно условията, определени на електронния магазин moratomebel.bg и настоящите Общи условия. Цените в електронния магазин са в български лева с включен ДДС. В посочените цени не са включени разходите за доставка на стоките.
Чл.28. Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17,00 ч. от понеделник до петък се обработват на следващия работен ден. Поръчки, направени в събота и неделя се обработват в първия следващ работен ден. Срокът за производство и доставка на територията на Република България за всяка отделна поръчка, се определя допълнително с Доставчика.
Чл.29. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

VIII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН moratomebel.bg

Чл.30. За да използва електронния магазин moratomebel.bg за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
Чл.31. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика, и съгласно посочената в този сайт процедура.
Чл.32. С попълване на данните си в регистрационната форма и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
Чл.33. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Създава се акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
Чл. 34. В случай, че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.
Чл.35. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Доставчика е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвъ
рждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

IX. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.36. Потребителят използва предимно интерфейса на страницата на Доставчика за да сключи договор за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки във moratomebel.bg.
Чл.37. Договорът се сключва на български език. Договорните условия на договорът между Доставчика и Потребителя представляват настоящите общи условия, достъпни на адрес www.moratomebel.bg.
Чл.38. Страна по договора с Доставчика е Потребителя съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
Чл.39. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
Чл.40.Доставчикът има право:
-да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламани съобщения, за получаването на които Потребителя се е абонирал;
- да получи от Потребителя дължими суми за закупените стоки;
Чл.41. Доставчикът се задължава да:
– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на www.moratomebel.bg и декларира, че се счита за обвързан с този ред и тези условия.
Чл.42. При неспазване на задълженията на Потребителя съгласно тези Общи условия, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответно неизпълнение, както и на претърпените вреди и пропуснати ползи.

Х. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.43. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя, съгласно Закона за защита на личните данни и Общиа регламент на ЕС за защита на личните данни.
Чл.44. Доставчикът обработва личните данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е публикувана на сайта на електронния магазин moratomebel.bg. С приемане на настоящите Общи условия Потребителите декларират, че са запознати и с Политиката за поверителност на Доставчика.

XI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ГАРАНЦИИ

Чл.45. Потребителят не може да се откаже от договора, в случаите, когато е направил поръчка за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
Чл.46. Потребителят има право да се откаже от поръчката, за стоки от електронния магазин, който не се произвеждат индивидуално за него и по негов одобрен проект, в срок от 14 дни от датата на доставка. В този случай, Потребителят следва да информира Доставчика за желанието си за отказ от договора преди изтичане на 14 дневния срок, като изпрати електронно съобщение до Доставчика, в което да изрази по недвусмислен начин решението си. При отказ от договора Потребителят трябва да достави обратно на Доставчика поръчката в ненарушен търговски вид, без неопрaвдано забавяне. Сумата се въстановява по банкова сметка на Потребителя в срок до 7 работни дни от получаване на стоката от Доставчика.
 Сума не се възстановява ако Потребителя не е върнал стоката на Доставчика, или стоката е с нарушена опаковка и в не добър или нарушен търговски вид.
Чл.47. При установяване на увреждане на стоката, причинено от куриерската служба /или превозвача/, Потребителят има ангажимента да опише това в товарителницата. Доставчикът не носи отговорност за скрити транспортни дефекти, както и за неописани в товарителницата повреди по стоката.
Чл.48. Доставчикът дава гаранция на стоките 24 месеца.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.49. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни от Доставчика, за което Доставчикът се задължава да уведоми всички регистрирани Потребители. Потребителите се съгласяват, че всички изявление и уведомления от Доставчика, във връзка с изменение на тези Общи условия, ще бъдат изпращани на адреса на ел.поща, посочен от Потребителя при регистграцията му.
Чл.50. Потребителите на електронен магазин moratomebel.bg и Доставчикът се съгласяват, че всяко допълване или изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Потребителите, когато промените бъдат публикувани на страницата на електронния магазин moratomebel.bg и Потребителите не заявяват изрично, в срок от 14 дни от публикуването им, че ги отхвърлят.
Чл.51. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси, се прилагат относимите разпоредби на Българското законодателство и Правото на Европейския съюз.

Настощите Общи условия обвързват всички лица, които ползват предоставените услуги на сайта на електронен магазин moratomebel.bg. При използване на този сайт, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото и относимо законодателство на РБългария и ЕС. С натискането на всеки един бутон, линк, обект или др., разположен на страниците на сайта с интернет адрес: http//www.moratomebel.bg лицата които ползват сайта приемат, съгласяват се и се задължават да спазват тези Общи условия.
ДЕФИНИЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ по смисъла на настоящите Общи условия:
„Общи условия”: настоящите Общи условия, които уреждат отношенията между Доставчика и Потребителя.
„Доставчик”: търговско дружество, което сключва договор с Потребител за доставка на стоки, и което за целите на настоящите Общи условия е „МОРАТО МЕБЕЛ” ЕООД.
„Потребител”: всяко физическо лице, което посещава сайта и ползва ел.магазин moratomebel.bg
„Електронен магазин”: електронния магазин на Доставчика moratomebel.bg който се намира на сайта http//www.moratomebel.bg
„Сайт”: интернет адреса http//www.moratomebel.bg
„Регистрационна форма”: побликувата в сайта електронна форма за регистрация на Потребителя.
„Стока”: стоките, предлагани от Доставчика в електронния магазин
„Поръчка”: поръчката на Потребителя, на избраните от него стоки от електронния магази, заедно с избрания от него начин на плащане и доставка.
„Работни дни”: дните, обавени официално за работни, без събота и недела и извън обявените за официални празници.

„Куриер”: компания, занимаваща се с доставка на писма и стоки.

Бърза оферта