Фабрика за кухни Morato

BG16RFOP002-2.089-4558

 

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.089 

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Наименование на програмата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати: постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Индикатори: Предприятия, които не са в ликвидация за период от 3 месеца след приключване на проекта

Проект: BG16RFOP002-2.089-4558  „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Административен договор: № BG16RFOP002-2.089-4558-C01

Бенефициент: Мебели Морато ЕООД

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за Мебели Морато ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на Мебели Морато ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места

Обща стойност: 50 000,00 лева, от които 42 500,00 лева финансирани от ЕФРР и 7 500,00 лева национално финансиране.

Административен адрес: Бургас, местност 9- ти километър Базата на Морато Мебел

Адрес на изпълнение на проекта: Бургас, местност 9- ти километър Базата на Морато Мебел

ЕИК: 203364000

 

Процент на съфинансиране: 0 %

Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %

Начало:          29.10.2021

Край:             29.01.2022

Управител: Марин Николов Деркозлиев

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мебели Морато ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Бърза оферта